TCT hướng dẫn chính sách thuế đối với trường hợp không nộp, nộp thiếu thuế TNDN tạm nộp hàng quý

Công văn số 230/TCT-KK ngày 17/01/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với trường hợp không nộp, nộp thiếu thuế TNDN tạm nộp hàng quý

Theo đó, về nguyên tắc:

Thuế TNDN là loại khai quyết toán theo năm, tạm nộp thuế theo quý. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, người nộp thuế không có nghĩa vụ khai, nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm nộp quý. Người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý, đảm bảo nguyên tắc:

“Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước”.

Như vậy, số thuế TNDN tạm nộp khai trên tờ khai quyết toán thuế năm là số tiền thuế thực nộp của người nộp thuế; hành vi không nộp, nộp thiếu thuế TNDN tạm nộp, doanh nghiệp:
phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào NSNN (lãi suất tính tiền chậm nộp hiện nay: 0.03%/ngày);
không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thiếu thuế quy định tại Điều 16. Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Leave Comments

0906598758
0906598758