Chính sách thuế TNCN về đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Công văn số 137/CTHPH-TTHT ngày 13/01/2023 của Cục thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn về chính sách thuế TNCN về đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Theo đó, trường hợp Công ty đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người lao động là mẹ đẻ, ngoài độ tuổi lao động không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 01 (một) triệu đồng thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại tiết g.3 điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài Chính), không có quy định phải lập bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng (mẫu 07/XN-NPT-TTCN tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC). Người nộp thuế phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc người phụ thuộc không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 01 (một) triệu đồng

Leave Comments

0906598758
0906598758