Sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

Công văn số 2054/TCHQ-GSQL ngày 03/06/2022 của Tổng cục Hải quan gửi đến Tổng Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho hàng hóa xuất khẩu

1. Quy định về hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu

Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán, KHÔNG quy định phải phát hành thêm hóa đơn GTGT điện tử để làm thủ tục xuất khẩu.

2. Quy định về thời điểm phát hành hóa đơn điện tử đối với hàng xuất khẩu tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Thời điểm phát hành hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu là SAU KHI người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu (điểm b, điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP)

Do đó, tại thời điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu người khai hải quan chưa thể phát hành hóa đơn GTGT để nộp trong bộ hồ sơ hải quan.

Như vậy, việc lập hóa đơn điện tử là thực hiện theo pháp luật Việt Nam còn hóa đơn trong thương mại quốc tế thực hiện theo thông lệ quốc tế. Thời điểm phát hành 02 loại hóa đơn này là khác nhau: hóa đơn thương mại phát hành trước khi làm thủ tục hải quan còn hóa đơn điện tử phát hành sau khi làm thủ tục hải quan. Do vậy, Tổng cục Hải quan không thể hướng dẫn người khai hải quan nộp hóa đơn GTGT điện tử trong bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu để làm thủ tục hải quan.

Leave Comments

0906598758
0906598758